MENU
logo
logo
Vietnamese English

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Căn cứ Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai được quy định tại Quyết định số 622/QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng    5 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-TTXTDL ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 được phê duyệt tại Quyết định số 470/QĐ-SVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện dự tuyển (Căn cứ Điều 22 Luật Viên chức): Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: 
- Hình thức tuyển dụng: Theo hình thức xét tuyển (Căn cứ tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

III. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a. Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b. Vòng 2: 
Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.
Nội dung phỏng vấn: 
- Kiến thức chung
- Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai (theo Quyết định số 622/QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai);
- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức, Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 
- Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn và ngạch chuyên viên.
- Kiến thức liên quan đến vị trí dự tuyển
Vị trí chuyên viên phòng Thông tin - Hội chợ - Triễn lãm:
- Về di tích danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Chức năng, nhiệm vụ của chuyên viên Phòng Thông Tin Hội Chợ Triển lãm.
- Công tác soạn thảo các văn bản trong cơ quan, tổ chức nhà nước.
Thời gian phỏng vấn: 30 phút.
Thang điểm: 100 điểm.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện như quy định tại Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển: Được quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2;
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoảng 1 Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP 25 tháng 9 năm 2020 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Hình thức đăng ký dự tuyển..
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ hoặc gửi theo đường bưu chính.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong ngày, giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo đến hết thời gian nhận hồ sơ 30 ngày được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai.
2. Địa điểm phát hành hồ sơ.
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp – Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai (Địa chỉ: số 02, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ.
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp – Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai (Địa chỉ: số 02, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
4. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức chi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
5. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai và thông báo trên trang điện tử: www.ttxtdldongnai.vn dự kiến trong tháng 11 năm 2022.
6. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai (Địa chỉ: số 02, đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
7. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Ông  Ma Ra Đôn, chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, điện thoại: 0251.3940.850 hoặc 0941.214.082 trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 để người dự tuyển biết, thực hiện./.

Đính kèm văn bản Thông báo tuyển dụng.

TB tuyển dụng đợt 1 năm 2022.pdf

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Đồng Nai

 

Bài liên quan

Khai thác hiệu quả thế mạnh du lịch miệt vườn
Huyện Vĩnh Cửu quy hoạch phát triển các điểm du lịch
Khảo sát tuyến du lịch bằng tàu hỏa từ TP. Hồ Chí Minh đến Biên Hòa
Lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
Mùa cao điểm Du lịch vườn Xuân Lập đón 200 đoàn khách tham quan
Ban hành kế hoạch số 1330/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
Xây dựng các trò chơi dân gian để tạo sân chơi cho du khách
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)
Hành trình bảo tồn và gìn giữ Khu ramsar Bàu Sấu
Hưởng ứng kỷ niệm 62 năm Ngày du lịch Việt Nam
Tiềm năng phát triển du lịch trên các đảo ở Hồ Trị An
Phát triển du lịch Đồng Nai thành ngành kinh tế quan trọng
Tạo sức bật để phát triển du lịch Đồng Nai
Ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2022
Đồng Nai phấn đấu đón 1,8 triệu lượt khách du lịch
Giới thiệu du lịch Đồng Nai tại Họp mặt xuân hữu nghị tỉnh Đồng Nai
Đánh giá Du lịch Đồng Nai trong điều kiện mới
Công tác hoạt động xúc tiến Du lịch Đồng Nai năm 2022
Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch, liên kết tour - tuyến
Dự án Đầu tư sân golf, du lịch nghỉ dưỡng tại Hồ Đa Tôn