MENU
logo
logo
Vietnamese English
 

Quy định gồm có 6 Chương, 32 Điều. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư  là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Quy định cũng nêu rõ trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm: Các dự án thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; Quy định xử lý các trường hợp đặc thù; Các dự án nhà đầu tư phải thực hiện thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình cấp quyết định chủ trương đầu tư; Cơ quan thẩm định dự án đầu tư; Thành phần hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư; Thời gian và trình tự thẩm định hồ sơ dự án đầu tư; Nội dung thẩm định dự án đầu tư; Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư; Trình tự thẩm định hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trình tự thực thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm: Trường hợp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;  Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quy định chuyển tiếp đối với dự án thực hiện trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực thi hành, bao gồm: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cấp trước ngày 01/7/2015; Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); Chấm dứt hoạt động, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Quy định Giãn tiến độ đầu tư dự án và tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư; Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.  Cũng như quy định rõ về Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tải về: Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư