MENU
logo
logo
Vietnamese English
  • Chính sách ưu đãi về đầu tư tại Đồng Nai công nhận và bảo vệ quyền sở hửu vốn đầu tư, lợi tức thu được và các quyền lợi khác của các nhà đầu tư bằng cách đưa ra những khả năng, nguồn lực hiện tại và hướng phát triển đầu tư lâu dài trong tương lai.
  • Thời hạn của các đề án, dự án đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu của đề án, dự án đó. 
  • Thời hạn đầu tư không được thể hiện trong giấy chứng nhận đầu tư.
  • Hàng hoá nhập khẩu là tài sản cố định hoặc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sẽ được miễn thuế nhập khẩu 
  • Quy trình thực hiện giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện đơn giản nhanh chóng, với phương châm: hoàn thành qui trình chỉ trong 01 lần phục vụ. Doanh nghiệp sẽ được cung cấp mã số thuế, con dấu và giấy phép đầu tư.
  • Các nhà đầu tư có quyền tuyển dụng lao động Việt Nam, lao động nước ngoài theo qui định luật lao động của Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai