MENU
logo
logo
Vietnamese English
Bắt đầu:
Kết thúc:
Địa điểm:

Trung tâm xúc tiến du lịch Đồng Nai với tên gọi viết tắt là DN TPC (Dong Nai Tourism Promotion Center) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 09/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai. 

Trung tâm có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức hoạt động và biên chế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Là đầu mối làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để giới thiệu, xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư du lịch, khảo sát, phát triển thị trường du lịch, tuyên truyền quảng bá du lịch… Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng: 

- Giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch và các khu điểm du lịch của tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch; các hội chợ, triển lãm, hội thảo về du lịch.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về du lịch.

- Xúc tiến du lịch và mời gọi vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

- Tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch, thị trường; hỗ trợ du khách tham quan du lịch tại Đồng Nai.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a. Trung tâm có 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

b. Giám đốc và các Phó giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành.

2. Trung tâm gồm có các phòng chức năng:  

a. Phòng Tổ chức- Hành chính -Tổng hợp.

b. Phòng Thông tin- Hội chợ- Triển lãm.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính -Tổng hợp.

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc sau:

1. Tham mưu, đề xuất việc thực quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm các chính sách, chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm.

2. Thực hiện công tác pháp chế, kiểm tra trong nội bộ, cải cách hành chính.

3. Thực hiện việc mua sắm, quản lý tài sản; quản lý tài chính, đảm bảo kinh phí và thanh quyết toán kinh phí được cấp đúng theo chế độ quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với  phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan (gọi tắt bộ phận tổng hợp).

5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm (gọi tắt bộ phận Văn thư).

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thông tin- Hội chợ -Triển lãm

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc sau:

1. Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động liên quan đến Hội chợ, Triển lãm trong và ngoài nước.

2. Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động liên quan đến khảo sát thị trường trong và ngoài nước.

3. Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động liên quan đến quảng cáo, trưng bày sản phẩm.

4. Tham mưu, đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện các hoạt động liên quan đến hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước.

5. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về Du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

6. Tham mưu, đề xuất các giải pháp xúc tiến các sản phẩm du lịch của tỉnh Đồng Nai.

7. Tham mưu đề xuất các giải pháp xúc tiến phát triển thị trường du lịch trọng tâm.

8. Thực hiện quản trị Trang thông tin điện tử của Trung tâm xúc tiến Du lịch. Tham mưu, đề xuất và quản lý các lĩnh vực công nghệ thông tin thương mại đối với lĩnh vực xúc tiến Du lịch; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học xây dựng hệ thống cơ sở thông tin xúc tiến Du lịch, số liệu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

9. Thực hiện các ấn phẩm quảng bá ngành Du lịch Đồng Nai. Biên tập và xuất bản Bản tin Du lịch dưới dạng giấy và bản tin điện tử.

10. Thực hiện các hoạt động mời gọi nguồn vốn đầu tư thuộc lĩnh vực Du lịch – Dịch vụ. Hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở Du lịch – Dịch vụ.

11. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng quảng bá thương hiệu tiếp thị sản phẩm.

12. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, khách du lịch, các tổ chức, cá nhân nhu cầu về thông tin du lịch Đồng Nai.

13. Phối hợp với các Hiệp hội, các ngành để nghiên cứu đề xuất các chính sách, biện pháp, các khuyến cáo về thị trường, chính sách của các đối tác.


Sự kiện khác

Ban Giám đốc
Bản đồ du lịch Đồng Nai
Tổng quan Du lịch Đồng Nai
1