Công bố công khai sử dụng Dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước Quý II năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Đồng Nai
Cập nhật: 08.07.2022 04:52

Công bố công khai sử dụng Dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước Quý II năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Đồng Nai (Biểu đính kèm).

109.QDcongbocongkhaidutoanthuchiquy2.2022_signed.pdf

 

Nguyễn Yến